LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

Huolestuttavaa kasvua nuorten yliannostuskuolemissa

nuorten yliannoskuolemat
Nuorten yliannoskuolemat ovat lisääntyneet korona-aikana huolestuttavasti, mikä näkyy THL:n vuoden 2020 lopullisista tilastoista. Varsinkin nuorten, alle 25-vuotiaiden yliannostuskuolemat ovat nousseet yli kolmanneksella vuoden takaisesta lukemasta, eikä vuosi 2021 tule olemaan yhtään parempi.
Nuorten alle 25 vuotiaiden yliannostuskulemat Suomessa
Nuorten alle 25-vuotiaiden yliannostuskuolemat ovat lisääntyneet Suomessa kolmanneksella korona aikana – syynä buprenorfiinin väärin käyttö

Nuorten alle 25-vuotiaiden huumekuolemien jyrkkä kasvu Suomessa on kansainvälisesti poikkeuksellista muuhun Eurooppaan nähden, jossa huumeisiin kuollaan huomattavasti vanhempina, noin 40-vuotiaana. Suomessa alle 40-vuotiaiden miesten yleisin kuolinsyy on itsemurha ja toiseksi yeisin on huumekuolema. Väkilukuun suhteutettuna Suomessa on seitsemänneksi eniten huumekuolemia EU:n alueella.

Huumekuolemien ikaryhmittainen kehitys
Huolestuttavaa kasvua nuorten yliannostuskuolemissa 4

Suomessa 15-44 vuotiaiden huumekuolemien määrä on jatkanut kasvuaan koko 2000-luvun eikä kasvulle näy loppua. Huumausaineita on tarjolla yhä enemmän ja uusia muuntohuumeita tulee markkinoille jatkuvasti lisää. Huumeiden hankinta on helpottunut, kun aiemmin niiden hankkimiseksi piti tuntea huumediileri tai huumeita käyttävä henkilö, niin nyt niitä voi tilata netistä mistä päin maailmaa tahansa. Huumetilanne Suomessa 2020 raportti

Buprenorfiini on yleisin syy nuorten yliannostuskuolemiin Suomessa

Pohjoismaissa huumekuolemat jatkoivat kasvuaan Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa. Suomessa myrkytyskuolemat johtuivat pääasiassa korvaushoitolääke buprenofiinista, jonka aiheuttamat kuolemat ovat kolminkertaistuneet 2000-luvulla. Aine tunnetaan myös subutexina

Buprenorfiini ei ole samanlainen ongelma muissa Pohjoismaissa.. Ruotsissa ja Norjassa eniten huumekuolemia aiheuttaa heroiini, kun taas Tanskassa metadoni ja Islannissa opioidit.

Oikein käytettynä buprenofiini on turvallinen korvaushoidossa käytettävä lääke, mutta väärinkäytettynä esimerkiksi suonensisäisesti ja yhdessä muiden keskushermostoa lamauttavien lääkkeiden kanssa nautittuna se muuttuu hengenvaaralliseksi, sanoo oikeuskemisti Pirkko Kriikku THL:stä

Syyt nuorten huumekuolemiin

Päihteiden käyttö aloitetaan yhä nuorempana. Päihteiden yhdistelmäkäyttö ja niiden riskialtis käyttäminen piikittämällä on lisääntynyt. Päihteiden käyttö on yhä arkipäiväisempää. Nuoret tilaavat huumeita netistä, mikä on hyvin riskialtista, sillä tilattavien aineiden koostumus saattaa olla aivan muuta kuin mitä myyjä on markkinoinut. Tällöin myös riskit yliannostuksille ja myrkytyskuolemille kasvavat.

Miten nuorten huumekuolemia voidaan ehkäistä

Päihteidenkäyttöä ehkäisevä työ on erityisen tärkeää, koska nuorena aloitettu päihteidenkäyttö johtaa useammin päihdeongelmiin.

Mikäli havaitsee merkkejä nuoren huumeiden käytöstä tulisi siihen puuttua ajoissa. Huumeidenkäytön riskeistä tulisi puhua nuorelle ja hakea tarvittaessa apua, jos nuori ei kuuntele läheisiään. Erityisesti alkoholin, opioidien ja bentsodiatsepiinien yhtäaikaisen käytön haitoista ja yliannostusriskistä tulisi puhua.

Mikäli epäilet nuoren käyttävän huumeita, niin huumepikatestit ovat kätevä tapa selvittää päihtymisen syy. Laajalla huumetestillä voidaan kartoittaa mistä huumeista päihtyminen voi johtua tai sitten yksittäiset huumetestiliuskat, kun on viitteitä tietyn huumeen käytöstä. Esim bubrenorfiinin käyttö selviää virtsanäytteestä tehtävällä burenorfiinitestillä, joka havaitsee Subutexin ja Temgesicin käytön n. 7 päivää käytön jälkeen.

Huumeongelmallisille on tarjolla matalan kynnyksen palveluita, tosin niihin pääsy koronarajoitusten aikana on ollut hankalaa. Monet huumeidenkäyttäjien palvelut, kuten päiväkeskukset ja terveysneuvontapisteet, joutuivat merkittävästi supistamaan toimintaansa ja siirtyneet osittain etäpalveluihin. Korvaushoito on tutkitusti tehokas tapa ehkäistä etenkin opioideja käyttävien huumekuolemia. Tosin Suomessa korvaushoidon kattavuus ei ole hyvä, vain noin 20 prosenttia opioidien ongelmakäyttäjistä on hoidon parissa.


”Muutosten aiheuttama ahdistus on voinut lisätä huumeiden käyttöä, mikä voi osaltaan selittää löydösmäärien nähtyä kasvua vainajissa. Kun pääsy tukipalveluiden piiriin on koronarajoitusten vuoksi vaikeutunut, vaikuttavat vakavat terveydelliset haitat lisääntyneen”, Kriikku arvioi.


Huumekuolemien vähentämiseksi on tärkeää, että kynnys avun hälyttämiseen on mahdollisimman matala. Yliannostustilanteessa on tärkeintä soittaa apu paikalle viipymättä.Scroll to Top