LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

DNA-testauksen lisäehdot

Henkilön, joka antaa DNA-näytteen Palveluntarjoajan analysoitavaksi, on hyväksyttävä nämä ehdot omalla allekirjoituksellaan näytteen postittamisen yhteydessä. Näissä ehdoissa kerrotaan DNA-testauksen tarkoituksesta, rajoituksista ja seurauksista. Nämä ehdot täydentävät Palvelun yleisiä käyttöehtoja, jotka siis ovat voimassa yhtä aikaa DNA-testauksen ehtojen kanssa. Nämä ehdot ovat voimassa aina, kun DNA-näyte lähetetään Palveluntarjoajalle, riippumatta näytteen käyttötarkoituksesta.

1 Näytemateriaali

1.1 Testaus suoritetaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

Kaikki pyydetty tieto on toimitettu Palveluntarjoajalle näytteen mukana.

Ohjeita DNA-näytteen ottamisesta, säilyttämisestä ja lähettämisestä on noudatettu täsmälleen.

Näytteen laatu ja määrä ovat laboratorion vaatimusten mukaiset.

Näytteen antaja on vähintään 18-vuotias ja on omakätisesti allekirjoittanut nämä ehdot näytteen lähettämisen yhteydessä ja tällä tavalla osoittanut olevansa henkilö, josta näyte on peräisin. Jos testattava on alle 18-vuotias, on suostumuksen annettava hänen huoltajansa.

1.2 Palveluntarjoaja voi kieltäytyä analysoimasta näytettä, jos yksikin edellä olevista ehdoista ei ole täyttynyt.

1.3 Jos näytteen laatu ja määrä eivät ole riittävät analysointia varten, vaikka kaikkia ohjeita on noudatettu huolellisesti ja oikein, Palveluntarjoaja ottaa yhteyttä näytteen antajaan ja lähettää uuden näytteenottovälineen ilman lisäkustannuksia.

1.4 Jos näytteenottoväline on hävinnyt tai rikkoutunut kuljetuksen aikana, Palveluntarjoaja lähettää uuden näytteenottovälineen ilman lisäkustannuksia.

1.5 Palveluntarjoaja ei vastaa DNA-näytteen häviämisestä kuljetuksen aikana tai siitä johtuvista seurauksista, mutta lähettää uuden näytteenottovälineen ilman lisäkustannuksia.

1.6 DNA-näyte tulee lähettää valmiiksi maksetussa postikuoressa Palveluntarjoajalle kuuden kuukauden kuluessa näytteenottovälineen vastaanottamisesta. Poikkeuksena tästä on Bulgaria, josta ei voi lähettää valmiiksi maksettua vastauslähetystä Suomeen, ja tuotteen mukana tuleva vastauskuponki saattaa olla voimassa vähemmän kuin kuuden kuukauden ajan. Jos vastauskuponki ei ole enää näytettä takaisin lähetettäessä voimassa, on näytteen lähettäjän itse huolehdittava näytteen lähettämiseen liittyvistä kustannuksista.

1.7 Annettua DNA-näytettä käytetään ainoastaan siihen analyysiin, joka on tilattu, eikä sillä tehdä mitään muita tutkimuksia laboratoriossa. Jäljelle jäänyt näytemateriaali tuhotaan kolmen viikon päästä sen saapumisesta laboratorioon.

1.8 Älä lähetä mitään muuta materiaalia näytteeksi kuin mukana tulleella näytteenottovälineellä otetun näytteen. Jos analysoitavaksi on lähetetty joku muu kuin posken sisäpinnalta otettu ohjeiden mukainen näyte, Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa tästä aiheutuvat lisäkulut (tällä hetkellä 150,00 €) näytteiden lähettäjältä, minkä lisäksi on riski, että analyysi ei onnistu.

2 DNA-testin tekeminen ja sen tulokset

2.1 Palveluntarjoajan tarjoama DNA-testauspalvelu on luonteeltaan ymmärrystä lisäävää ja tutkimuksellista, eikä se korvaa lääketieteellistä neuvontaa, geneettistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa.

2.2 DNA-testaus tehdään hyvien laboratoriokäytäntöjen ja laatuvaatimusten mukaisesti. DNA-testaus perustuu nykyiseen molekyylibiologiseen tietoon, joka voi muuttua uusien tutkimustulosten myötä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että DNA-testisi tulos ei voi muuttua ajan myötä, mutta tulosta voidaan tulkita uuden tieteellisen tiedon valossa myöhemmin toisin. Tämä ei ole kuitenkaan todennäköistä, sillä testiemme tieteellinen perusta on vahva. Joissakin harvoissa tapauksissa DNA-testin tulos voi olla virheellinen, koska mikään molekyylibiologinen analyysi biologisella materiaalilla ei voi olla täysin varma. Palveluntarjoaja tai sen käyttämä laboratorio ei ole vastuussa virheellisestä tuloksesta. Laboratorio kuitenkin lupaa, että sen tekemien analyysien tarkkuus on vähintään 99 %.

2.3 Kaikkia etnisiä ryhmiä ei ole ollut mukana tieteellisissä tutkimuksissa, joihin Palveluntarjoajan DNA-testit perustuvat. Tästä syystä on teoriassa mahdollista, että DNA-testien tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset eivät päde kaikkiin etnisiin ryhmiin.

2.4 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään haitoista tai seurauksista, jotka ovat voineet johtua DNA-testin tekemisestä.

3 Yksityisyys

Palveluntarjoaja luovuttaa testin tulokset ainoastaan näytteenantajalle, joka on tähän tarkoitukseen antanut sähköpostiosoitteen tai postiosoitteen Palveluntarjoajalle. Testien tuloksia ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei pyyntö tule sellaisen viranomaisen toimesta, jolla on siihen laillinen oikeus. Laboratorio ei saa tietää näytteenantajan henkilöllisyyttä, koska laboratoriolle näyte menee ainoastaan koodattuna. Näytteen koodi ja siihen yhdistyvät henkilötiedot ovat ainoastaan Palveluntarjoajan hallussa, eikä niihin ole kenelläkään muulla pääsyä.

 

DNA-testit

Scroll to Top