LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

Tietoa huumetesteistä mm. koska ja kenen toimesta saa testata

huumetestaus

Huumetestejä löytyy eri käyttötarkoituksiin ja näytetyypeille. Ihmisille tehtävät huumetestit voidaan tehdä virtsa-, sylki-, hius-, hiki-, iho- tai verinäytteistä Sen lisäksi huumeita voidaan testata materiaaleista, elintarvikkeista ja ympäristöstä. Esim. jätevesitutkimusten avulla voidaan seurata huumeiden käyttöä eri kaupungeissa.

Huume pikatestit ovat vallanneet markkinat, koska ne ovat tarkkuudeltaan lähes laboratoriotestien luokkaa Virtsasta ja syljestä tehtävät pikatestit ovat luotettavia ja helppoja käyttää ja niissä tulos selviää muutamassa minuutissa.

Laboratorioissa tehtävillä huumetesteillä voidaan tarvittaessa varmistaa aineet ja pitoisuudet. 

Huumetestimenetelmät

Virtsatesti

Virtsatesti tehdään kastotestiliuskalla. Kastotestiliuskaa voidaan käyttää myös juomien huumetestaukseen. Virtsatestillä tarkastetaan, onko henkilö käyttänyt huumeita äskettäin tai lähiaikoina. Virtsatesti mittaa huumeista elimistössä muodostuneita ja elimistöön varastoituneita aineenvaihduntatuotteita.

DOA 164 test picture
Virtsanäytteestä tehtävä huumetesti

Huumausaineet esiintyvät virtsanäytteessä suurempina pitoisuuksina ja näkyvät siellä pidempään kuin esim. veri- ja sylkinäytteessä. kertaluonteinenkin huumekokeilu näkyy virtsassa vähintään puoli vuorokautta, joidenkin huumeiden osalta jopa yli viikon huumeiden käytön jälkeen. Nopeasti häviäviä huumeita ovat esim. kokaiini ja amfetamiinit ja hitaasti häviäviä mm. opiaatit ja kannabis.

Sylkitesti

Huume sylkitesti on mahdollista tehdä välittömästi testattavan vieressä. Sitä käyttää poliisi myös liikennevalvonnassa.

rattijuoppo
Poliisin sylkitesti

Sylkitestissä näyte otetaan kielen alta olevasta syljestä. Syljessä huumeiden näkymisajat ovat lyhyemmät kuin virtsanäytteissä.

Hiustesti

Hiuksista tai muusta kehon karvoituksesta tehtävien huumetestien manipulointi on vaikeampaa, ja toteamisjakso on pidempi, kuin muilla testimenetelmillä. Huumejäämät säilyvät irronneissa hiuksissa jopa 3 kuukautta. Haittapuolena on hiusten käsittelyssä käytetyt kemikaalit esim. valkaisuaineet, jotka voivat aiheuttaa testin epäonnistumisen. Hiuksista tehtävää huumetestiä käytetään tarkkuuden ja pitkän toteamisjakson vuoksi erityisesti sellaisissa työtehtävissä, joissa päihteiden käytölle on nollatoleranssi.

Hikitesti

Hikinäyte kerätään hikilaastarin avulla. Hikilaastaria käytetään päihteiden käytön pitkäaikaiseen seurantaa lähinnä lastensuojelun yhteydessä ja ehdonalaisvalvonnassa, joissa pitkäaikainen päihteidenkäytön arviointi on tärkeää. Testiä on vaikea manipuloida. Testin huonona puolena on, että se on kallis ja epätarkka sekä herkkä pilaantumaan.

Veritesti

Verinäytettä suositellaan käytettäväksi, kun halutaan selvittää päihteiden akuuttia käyttöä tai päihtymystilaa. Huumausaineet voidaan todeta verestä ja plasmasta vain muutaman päivän ajan. Verestä tehtävää huumetestiä pidetään kaikista tarkimpana keinona päihtymystilan tarkistamiseen. Veritesti tehdään erityisesti silloin, kun halutaan arvioida elimistössä olevan aineen määrää, käytettyjä annoksia ja akuuttia päihtymystilaa. Veritesti tutkitaan laboratoriossa ja se on huomattavasti kalliimpi kuin pikatesti

Jauhe- ja pintanäytetesti

Jauheista- ja sivelynäytteistä tehtävällä testillä etsitään huumausaineita ja niiden jäämiä. Testin kohde voi olla työpaikan tai koulun tiloista löytynyt täysi tai tyhjä jauhepussi, kotibileistä löytynyt epämääräinen aine, pöydän pinta tai vaikkapa yksittäinen lattialta löytynyt pilleri. Testi on herkkä ja havaitsee hyvinkin pienet ainejäämät.

Kenen toimesta huumetestejä tehdään

juridiset tekijat
Kenen toimesta huumetestejä voidaan tehdä

Viranomaisten tekemät huumetestit

Viranomaiskäytössä tehdyt pikatestit, jotka ovat antaneet positiivisen tuloksen on aina varmennettava laboratorioanalyysillä, joka huumeiden osalta on yleisesti massaspektrometriaan perustuva. Varmistuskoe tehdään samasta virtsanäytteestä, kuin pikatestikin. Sylkitestin osalta joudutaan ottamaan veri- tai virtsanäyte.

Yrityksissä tehtävät huumetestit

Työntekijälle ei saa tehdä mitään testejä ilman hänen suostumustaan. Työnhakuvaiheessa työnantaja voi kuitenkin edellyttää luotettavaa selvitystä siitä, että hakija ei käytä huumeita. Koska Suomessa mikään instanssi ei myönnä todistusta siitä, että ei käytä huumeita, ainoa vaihtoehto on suostuminen valvottuun huumetestiin. Ellei suostu, työnantajaa ei voi velvoittaa palkkaamaan ko. työnhakijaa. Monet yritykset pitävät päihteetöntä työssäoloa sekä työntekijän että asiakkaiden turvallisuuden kannalta välttämättömänä ja edellyttävät työsopimusta, jossa suostuminen määräaikaisiin huumetesteihin on selkeästi mainittu. Kieltäytyminen huumetestistä voi olla listattuna myös irtisanomisperusteisiin. Huumetestin voi asettaa myös palkkion tai erivapauksien saamisen ehdoksi. Esimerkiksi rehtori voi edellyttää oppilaalta negatiivista huumetestitulosta luokkaretkelle osallistumiselle.

Lapsille ja opiskelijoille tehtävät huumetestit

Mikäli vanhemmat epäilevät lapsen käyttävän huumeita on asiasta syytä keskustella nuoren kanssa. Vanhemman rohkea puuttuminen antaa nuorelle turvallisuudentunnetta ja viestittää välittämistä. Vuorovaikutustilanteessa vanhemman tulisi olla johdonmukainen ja asiallinen. Kotona tehtävällä huumetestillä voidaan selvittää käyttääkö lapsi huumeita. Myös kotona oleva huumetesti voi toimia hyvänä pelotteena ennalta ehkäisevästi mahdollisille huumekokeiluille. Peruskoululaiselle voidaan tehdä huumetesti, jos terveydenhuollon ammattilaisella on perusteltu syy epäillä huumeidenkäyttöä. Testistä voi kieltäytyä, eikä siitä saisi olla seuraamuksia oppilaalle, mutta käytännössä epäily jää olemaan, ja testistä kieltäytymisestä jää merkintä nuoren asiakirjoihin. Korkeakouluilla ja ammatillisilla oppilaitoksilla on oikeus pyytää huumetestiä, mikäli syntyy epäily siitä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai riippuvainen huumeista ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Todistuksen saa antaa ainoastaan lääkäri, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja THL:n koulutuksen ”Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveyshuollossa” tai muun vastaavan koulutuksen. Opiskelijalle annetaan todistus, jonka hän toimittaa oppilaitokseen. Todistuksessa otetaan kantaa siihen, onko opiskelija käyttänyt huumetta muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Armeijassa tehtävät huumetestit

Palveluksessa oleva asevelvollinen voidaan määrätä huumetestiin, mikäli hänen epäillään olevan huumausaineen vaikutuksen alainen. Mikäli hän kieltäytyy tutkimuksesta, hänet voidaan alistaa pakkokeinolain (806/2011) 8. luvun 30 §:n mukaiseen henkilökatsastukseen

Huumetestin tekeminen itselle

Huumetestin tekeminen itselle on suotavaa tilanteissa, joissa haluaa varmistua, ettei ole joutunut huumevaikutuksen uhriksi ja voi turvallisesti ajaa autoa tai mennä töihin. Halutessaan testin suorittamisen voi antaa myös toisen henkilön tehtäväksi

Huumetestien toteamisajat

Huumausaineiden löytymiseen vaikuttavat monet seikat, kuten ottotapa- ja ajankohta, otettu määrä ja toistuvuus, ruumiin rakenne, yksilölliset aineenvaihdunnalliset erot, näytteiden laatu ja mahdolliset manipulaatio yritykset sekä käytetyn analyysimenetelmän herkkyys ja kattavuus.

Suuntaa antavia huumetestien toteamisaikoja.

Katso video, miten huumetesti tehdään virtsanäytteestä

Huumetestivalikoima

 

Scroll to Top